Směrnice a rovnice přímky x+5y=28


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 5] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+5.6

Normálový tvar rovnice přímky: x+5y-28 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = -t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 28

Y-posunutí: y0 = q = 5.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.4913

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-23 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 44
Úhel ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad