Směrnice a rovnice přímky 2x+7y=48


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 6] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2857x+6.8571

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+7y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = -2t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2857

Směrový úhel přímky: φ = -15°56'43″ = -0.2783 rad

X-posunutí: x0 = 24

Y-posunutí: y0 = q = 6.8571

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.5933

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; -2)

Normálový vektor: n = (2; 7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x-2y-35.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 54
Úhel ∠ AOB = 41°38'1″ = 0.7266 rad