Směrnice a rovnice přímky 2x-7y=-36


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 6] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2857x+5.1429

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-7y+36 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = 2t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2857

Směrový úhel přímky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutí: x0 = -18

Y-posunutí: y0 = q = 5.1429

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.945

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-59.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 78
Úhel ∠ AOB = 24°46'31″ = 0.4324 rad