Směrnice a rovnice přímky 4x+5y=42


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 6] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8x+8.4

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+5y-42 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = -4t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8

Směrový úhel přímky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 10.5

Y-posunutí: y0 = q = 8.4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.5593

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-11.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalární součin OA .OB = 36
Úhel ∠ AOB = 49°23'55″ = 0.8622 rad