Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=36


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 6] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+7.2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = -2t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 18

Y-posunutí: y0 = q = 7.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.685

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-17.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 48
Úhel ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad