Směrnice a rovnice přímky 5x+7y=71


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 8] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.7143x+10.1429

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+7y-71 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = -5t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.7143

Směrový úhel přímky: φ = -35°32'16″ = -0.6202 rad

X-posunutí: x0 = 14.2

Y-posunutí: y0 = q = 10.1429

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.2536

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; -5)

Normálový vektor: n = (5; 7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-5y-18 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 54
Úhel ∠ AOB = 52°44'41″ = 0.9206 rad