Směrnice a rovnice přímky 5x+y=23


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 8] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -5x+23

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+3
y = -5t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -5

Směrový úhel přímky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutí: x0 = 4.6

Y-posunutí: y0 = q = 23

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.5107

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

střed úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+24 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 36
Úhel ∠ AOB = 32°34'27″ = 0.5685 rad