Směrnice a rovnice přímky 7x+4y=53


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 8] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.75x+13.25

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+4y-53 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+3
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.75

Směrový úhel přímky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutí: x0 = 7.5714

Y-posunutí: y0 = q = 13.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.5738

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

střed úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y+11.5 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 29
Úhel ∠ AOB = 61°18'50″ = 1.0701 rad