Směrnice a rovnice přímky 5x-2y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 0] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.5x-10

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-2y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+4
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.5

Směrový úhel přímky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = -10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.7139

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

střed úsečky AB: M = [5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-22.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 24
Úhel ∠ AOB = 39°48'20″ = 0.6947 rad