Směrnice a rovnice přímky 5x-4y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 0] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.25x-5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-4y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+4
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.25

Směrový úhel přímky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = -5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.1235

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

střed úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-36.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalární součin OA .OB = 32
Úhel ∠ AOB = 32°19″ = 0.5586 rad