Směrnice a rovnice přímky x+6y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 1] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1667x+1.6667

Normálový tvar rovnice přímky: x+6y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = -t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1667

Směrový úhel přímky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 1.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.644

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

střed úsečky AB: M = [7; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-41.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad