Směrnice a rovnice přímky 5x-2y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 1] a B[6; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.5x-9

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-2y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+4
y = 5t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.5

Směrový úhel přímky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 3.6

Y-posunutí: y0 = q = -9

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.3425

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

střed úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-27.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 6) ;   |OB| = 8.4853
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad