Směrnice a rovnice přímky 5x-4y=16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[4; 1] a B[8; 6]

Výpočet:

Směrnice: k = 1.25

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.25x-4

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-4y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+4
y = 5t+1      ; t ∈ R

Směrový úhel přímky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutí: x0 = 3.2

Y-posunutí: y0 = q = -4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.4988

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

střed úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-41.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 38
Úhel ∠ AOB = 22°50'1″ = 0.3985 rad