Směrnice a rovnice přímky 7x+6y=88


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 10] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.1667x+14.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+6y-88 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.1667

Směrový úhel přímky: φ = -49°23'55″ = -0.8622 rad

X-posunutí: x0 = 12.5714

Y-posunutí: y0 = q = 14.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.5449

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (6; -7)

Normálový vektor: n = (7; 6)

střed úsečky AB: M = [7; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-7y+3.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 70
Úhel ∠ AOB = 51°29'58″ = 0.8988 rad