Směrnice a rovnice přímky 5x+2y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 10] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.5x+20

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+2y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+4
y = -5t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.5

Směrový úhel přímky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 20

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.4278

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

střed úsečky AB: M = [5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+27.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 74
Úhel ∠ AOB = 28°23'35″ = 0.4956 rad