Směrnice a rovnice přímky 5x+3y=50


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 10] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.6667x+16.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+3y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+4
y = -5t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.6667

Směrový úhel přímky: φ = -59°2'10″ = -1.0304 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 16.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.5749

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; -5)

Normálový vektor: n = (5; 3)

střed úsečky AB: M = [5.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-5y+21 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalární součin OA .OB = 78
Úhel ∠ AOB = 32°39'39″ = 0.57 rad