Směrnice a rovnice přímky 2x+3y=38


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 10] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6667x+12.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+3y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+4
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6667

Směrový úhel přímky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutí: x0 = 19

Y-posunutí: y0 = q = 12.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.5393

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

střed úsečky AB: M = [5.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y+1.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalární součin OA .OB = 108
Úhel ∠ AOB = 19°23'4″ = 0.3383 rad