Směrnice a rovnice přímky 2x+4y=48


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 10] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5x+12

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+4y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+4
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5

Směrový úhel přímky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutí: x0 = 24

Y-posunutí: y0 = q = 12

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.7331

Délka úsečky AB: |AB| = 4.4721

Vektor: AB = (4; -2)

Normálový vektor: n = (2; 4)

střed úsečky AB: M = [6; 9]

Rovnica osi úsečky: 4x-2y-6 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalární součin OA .OB = 112
Úhel ∠ AOB = 23°11'55″ = 0.4049 rad