Směrnice a rovnice přímky x+5y=14


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 2] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+2.8

Normálový tvar rovnice přímky: x+5y-14 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+4
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 14

Y-posunutí: y0 = q = 2.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.7456

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

střed úsečky AB: M = [6.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-31 = 0


Vektor OA = (4; 2) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 38
Úhel ∠ AOB = 20°13'29″ = 0.353 rad