Směrnice a rovnice přímky 7x-6y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 3] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.1667x-1.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-6y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.1667

Směrový úhel přímky: φ = 49°23'55″ = 0.8622 rad

X-posunutí: x0 = 1.4286

Y-posunutí: y0 = q = -1.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.0847

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (6; 7)

Normálový vektor: n = (7; -6)

střed úsečky AB: M = [7; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+7y-87.5 = 0


Vektor OA = (4; 3) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 70
Úhel ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad