Směrnice a rovnice přímky 7x-5y=13


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 3] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.4x-2.6

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-5y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+4
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.4

Směrový úhel přímky: φ = 54°27'44″ = 0.9505 rad

X-posunutí: x0 = 1.8571

Y-posunutí: y0 = q = -2.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.5112

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (5; 7)

Normálový vektor: n = (7; -5)

střed úsečky AB: M = [6.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+7y-78 = 0


Vektor OA = (4; 3) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalární součin OA .OB = 66
Úhel ∠ AOB = 11°8'34″ = 0.1945 rad