Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=28


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 4] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+5.6

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-28 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+4
y = -2t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 14

Y-posunutí: y0 = q = 5.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.1995

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [6.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-26.5 = 0


Vektor OA = (4; 4) ;   |OA| = 5.6569
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalární součin OA .OB = 44
Úhel ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad