Směrnice a rovnice přímky 5x+4y=44


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 6] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.25x+11

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+4y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+4
y = -5t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.25

Směrový úhel přímky: φ = -51°20'25″ = -0.8961 rad

X-posunutí: x0 = 8.8

Y-posunutí: y0 = q = 11

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.8716

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; -5)

Normálový vektor: n = (5; 4)

střed úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-5y-6.5 = 0


Vektor OA = (4; 6) ;   |OA| = 7.2111
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 38
Úhel ∠ AOB = 49°11'6″ = 0.8584 rad