Směrnice a rovnice přímky 8x+y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 8] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -8x+40

Normálový tvar rovnice přímky: 8x+y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+4
y = -8t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -8

Směrový úhel přímky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutí: x0 = 5

Y-posunutí: y0 = q = 40

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.9614

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

střed úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-8y+27.5 = 0


Vektor OA = (4; 8) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad