Směrnice a rovnice přímky 7x+5y=68


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 8] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.4x+13.6

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+5y-68 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+4
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.4

Směrový úhel přímky: φ = -54°27'44″ = -0.9505 rad

X-posunutí: x0 = 9.7143

Y-posunutí: y0 = q = 13.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.9048

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (5; -7)

Normálový vektor: n = (7; 5)

střed úsečky AB: M = [6.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-7y-1 = 0


Vektor OA = (4; 8) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 44
Úhel ∠ AOB = 57°5'41″ = 0.9965 rad