Směrnice a rovnice přímky 3x-5y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 1] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.6x-2

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-5y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = 3t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.6

Směrový úhel přímky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutí: x0 = 3.3333

Y-posunutí: y0 = q = -2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.715

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-45 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 54
Úhel ∠ AOB = 10°29'29″ = 0.1831 rad