Směrnice a rovnice přímky 9x-2y=43


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 1] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 4.5x-21.5

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-2y-43 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+5
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 4.5

Směrový úhel přímky: φ = 77°28'16″ = 1.3521 rad

X-posunutí: x0 = 4.7778

Y-posunutí: y0 = q = -21.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.664

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (2; 9)

Normálový vektor: n = (9; -2)

střed úsečky AB: M = [6; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+9y-61.5 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalární součin OA .OB = 45
Úhel ∠ AOB = 43°41'53″ = 0.7627 rad