Směrnice a rovnice přímky 7x-3y=32


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 1] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.3333x-10.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-3y-32 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+5
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.3333

Směrový úhel přímky: φ = 66°48'5″ = 1.1659 rad

X-posunutí: x0 = 4.5714

Y-posunutí: y0 = q = -10.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.2018

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; 7)

Normálový vektor: n = (7; -3)

střed úsečky AB: M = [6.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+7y-51 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalární součin OA .OB = 48
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad