Směrnice a rovnice přímky 7x-4y=31


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 1] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.75x-7.75

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-4y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+5
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.75

Směrový úhel přímky: φ = 60°15'18″ = 1.0517 rad

X-posunutí: x0 = 4.4286

Y-posunutí: y0 = q = -7.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.8451

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; 7)

Normálový vektor: n = (7; -4)

střed úsečky AB: M = [7; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+7y-59.5 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalární součin OA .OB = 53
Úhel ∠ AOB = 30°19'25″ = 0.5292 rad