Směrnice a rovnice přímky 7x+5y=85


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 10] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.4x+17

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+5y-85 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.4

Směrový úhel přímky: φ = -54°27'44″ = -0.9505 rad

X-posunutí: x0 = 12.1429

Y-posunutí: y0 = q = 17

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.881

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (5; -7)

Normálový vektor: n = (7; 5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-7y+8 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 80
Úhel ∠ AOB = 46°44'9″ = 0.8157 rad