Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=60


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[5; 10] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+12

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 30

Y-posunutí: y0 = q = 12

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 11.1417

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-19.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 130
Úhel ∠ AOB = 24°46'31″ = 0.4324 rad