Směrnice a rovnice přímky 5x+2y=45


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 10] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.5x+22.5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+2y-45 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+5
y = -5t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.5

Směrový úhel přímky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 9

Y-posunutí: y0 = q = 22.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.3563

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

střed úsečky AB: M = [6; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+25.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalární součin OA .OB = 85
Úhel ∠ AOB = 27°53'50″ = 0.4869 rad