Směrnice a rovnice přímky 7x+4y=75


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 10] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.75x+18.75

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+4y-75 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+5
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.75

Směrový úhel přímky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutí: x0 = 10.7143

Y-posunutí: y0 = q = 18.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.3026

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

střed úsečky AB: M = [7; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y+17.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalární součin OA .OB = 75
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad