Směrnice a rovnice přímky 3x-2y=11


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 2] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.5x-5.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-2y-11 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+5
y = 3t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.5

Směrový úhel přímky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutí: x0 = 3.6667

Y-posunutí: y0 = q = -5.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.0509

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

střed úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-22.5 = 0


Vektor OA = (5; 2) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalární součin OA .OB = 45
Úhel ∠ AOB = 13°44'11″ = 0.2397 rad