Směrnice a rovnice přímky 7x-2y=29


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 3] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3.5x-14.5

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-2y-29 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+5
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 3.5

Směrový úhel přímky: φ = 74°3'17″ = 1.2925 rad

X-posunutí: x0 = 4.1429

Y-posunutí: y0 = q = -14.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.9835

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; 7)

Normálový vektor: n = (7; -2)

střed úsečky AB: M = [6; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+7y-57.5 = 0


Vektor OA = (5; 3) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalární součin OA .OB = 65
Úhel ∠ AOB = 24°2'39″ = 0.4197 rad