Směrnice a rovnice přímky 3x+5y=35


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 4] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6x+7

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+5y-35 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = -3t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6

Směrový úhel přímky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutí: x0 = 11.6667

Y-posunutí: y0 = q = 7

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.0025

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-30 = 0


Vektor OA = (5; 4) ;   |OA| = 6.4031
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 54
Úhel ∠ AOB = 32°56'57″ = 0.5751 rad