Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=35


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 5] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+7

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-35 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = -2t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 17.5

Y-posunutí: y0 = q = 7

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.4993

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-29.5 = 0


Vektor OA = (5; 5) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 65
Úhel ∠ AOB = 28°18'3″ = 0.4939 rad