Směrnice a rovnice přímky x+5y=35


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 6] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+7

Normálový tvar rovnice přímky: x+5y-35 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = -t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 35

Y-posunutí: y0 = q = 7

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.8641

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-32 = 0


Vektor OA = (5; 6) ;   |OA| = 7.8102
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 80
Úhel ∠ AOB = 23°37'46″ = 0.4124 rad