Směrnice a rovnice přímky 7x+5y=75


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 8] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.4x+15

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+5y-75 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.4

Směrový úhel přímky: φ = -54°27'44″ = -0.9505 rad

X-posunutí: x0 = 10.7143

Y-posunutí: y0 = q = 15

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.7186

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (5; -7)

Normálový vektor: n = (7; 5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-7y-6 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 58
Úhel ∠ AOB = 52°17'2″ = 0.9125 rad