Směrnice a rovnice přímky 3x+y=23


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[5; 8] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3x+23

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+5
y = -3t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3

Směrový úhel přímky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutí: x0 = 7.6667

Y-posunutí: y0 = q = 23

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.2732

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; -3)

Normálový vektor: n = (3; 1)

střed úsečky AB: M = [5.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-3y+14 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 70
Úhel ∠ AOB = 18°11'21″ = 0.3175 rad