Směrnice a rovnice přímky 8x+3y=64


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 8] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.6667x+21.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 8x+3y-64 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+5
y = -8t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.6667

Směrový úhel přímky: φ = -69°26'38″ = -1.212 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 21.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.4906

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; -8)

Normálový vektor: n = (8; 3)

střed úsečky AB: M = [6.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-8y+12.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 57°59'41″ = 1.0122 rad