Směrnice a rovnice přímky 7x+4y=67


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 8] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.75x+16.75

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+4y-67 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+5
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.75

Směrový úhel přímky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutí: x0 = 9.5714

Y-posunutí: y0 = q = 16.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.3103

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

střed úsečky AB: M = [7; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y+3.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 53
Úhel ∠ AOB = 51°39'16″ = 0.9015 rad