Směrnice a rovnice přímky 3x-4y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 0] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.75x-4.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-4y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+6
y = 3t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.75

Směrový úhel přímky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = -4.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.6

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

střed úsečky AB: M = [8; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-36.5 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 60
Úhel ∠ AOB = 16°41'57″ = 0.2915 rad