Směrnice a rovnice přímky 9x-4y=50


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 1] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.25x-12.5

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-4y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+6
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.25

Směrový úhel přímky: φ = 66°2'15″ = 1.1526 rad

X-posunutí: x0 = 5.5556

Y-posunutí: y0 = q = -12.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.0767

Délka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (4; 9)

Normálový vektor: n = (9; -4)

střed úsečky AB: M = [8; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+9y-81.5 = 0


Vektor OA = (6; 1) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 70
Úhel ∠ AOB = 35°32'16″ = 0.6202 rad