Směrnice a rovnice přímky 7x-4y=38


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 1] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.75x-9.5

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-4y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+6
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.75

Směrový úhel přímky: φ = 60°15'18″ = 1.0517 rad

X-posunutí: x0 = 5.4286

Y-posunutí: y0 = q = -9.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.7133

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; 7)

Normálový vektor: n = (7; -4)

střed úsečky AB: M = [8; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+7y-63.5 = 0


Vektor OA = (6; 1) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 68
Úhel ∠ AOB = 29°11'51″ = 0.5096 rad