Směrnice a rovnice přímky 7x-2y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 1] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3.5x-20

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-2y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+6
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 3.5

Směrový úhel přímky: φ = 74°3'17″ = 1.2925 rad

X-posunutí: x0 = 5.7143

Y-posunutí: y0 = q = -20

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.4944

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; 7)

Normálový vektor: n = (7; -2)

střed úsečky AB: M = [7; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+7y-45.5 = 0


Vektor OA = (6; 1) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalární součin OA .OB = 56
Úhel ∠ AOB = 35°32'16″ = 0.6202 rad