Směrnice a rovnice přímky 7x+4y=82


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 10] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.75x+20.5

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+4y-82 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+6
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.75

Směrový úhel přímky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutí: x0 = 11.7143

Y-posunutí: y0 = q = 20.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.1708

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

střed úsečky AB: M = [8; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y+13.5 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 90
Úhel ∠ AOB = 42°20'13″ = 0.7389 rad