Směrnice a rovnice přímky 9x+2y=74


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 10] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -4.5x+37

Normálový tvar rovnice přímky: 9x+2y-74 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+6
y = -9t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -4.5

Směrový úhel přímky: φ = -77°28'16″ = -1.3521 rad

X-posunutí: x0 = 8.2222

Y-posunutí: y0 = q = 37

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.0264

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (2; -9)

Normálový vektor: n = (9; 2)

střed úsečky AB: M = [7; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-9y+35.5 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 58
Úhel ∠ AOB = 51°54'40″ = 0.906 rad