Směrnice a rovnice přímky 5x+3y=60


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 10] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.6667x+20

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+3y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+6
y = -5t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.6667

Směrový úhel přímky: φ = -59°2'10″ = -1.0304 rad

X-posunutí: x0 = 12

Y-posunutí: y0 = q = 20

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.2899

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; -5)

Normálový vektor: n = (5; 3)

střed úsečky AB: M = [7.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-5y+15 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalární součin OA .OB = 104
Úhel ∠ AOB = 29°58'54″ = 0.5233 rad