Směrnice a rovnice přímky 4x-3y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 2] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.3333x-6

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-3y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+6
y = 4t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.3333

Směrový úhel přímky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 4.5

Y-posunutí: y0 = q = -6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.6

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

střed úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-38.5 = 0


Vektor OA = (6; 2) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalární součin OA .OB = 66
Úhel ∠ AOB = 15°15'18″ = 0.2663 rad